• Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR
 • Cech suché výtavby ČR

Certifikace firmy znamená, že firma (fyzická osoba) je odborně způsobilá na montáž protipožárních  konstrukcí  podle  vyhl. č. 246/2001 Sb.

Cech suché výstavby ČR spolupotvrzuje oprávněnost zkoušky na vydaném Certifikátu „kulatým“ razítkem  cechu a podpisem.

Certifikační  zkoušky  firem  jsou organizovány  jednotlivými výrobci systémů suché výstavby a řídí se schválenými  Metodickými pokyny pro  vykonání (příp.prodloužení ) certifikačních zkoušek ( dále Certifikace) na montáž protipožárních konstrukcí v systémech suché výstavby (dále SV).  Přehled certifikovaných firem s platným Certifikátem je průběžně aktualizován na  web.stránkách cechu pro vyhledávání stavebními úřady, HZS,  investory,  odbornými dohledy či jinými orgány  státní správy.      

Zkoušky  jsou  jednodenní a na základě úspěšně provedených závěrečných  testů  společnost (firma, fyzická osoba )  obdrží  tzv.  „Certifikát“. 

Povinné dokladové části k vydání Certifikátu se přikládají k přihlášce na zkoušku :

 1. a) Doložení praxe montáží systémů SV formou čestného prohlášení, které obsahuje informace o 2 referenčních stavbách, realizovaných v posledních 3 letech v rozsahu: místo stavby, objednatel (investor), stručný popis (rozsah díla provedeného uchazečem, použité konstrukce, termín realizace). Tato příloha není vyžadována při opakované certifikaci daného montážního subjektu.
 2. b) Čestné prohlášení, že certifikovaný odpovědný zástupce přebírá odpovědnost za správnost aplikace systémů SV  na stavbách realizovaných montážním subjektem po dobu platnosti Certifikátu.
  c) Čestné prohlášení odpovědného zástupce společnosti ( fyzické osoby ),že společnost (montážní subjekt) umožní vstup pověřeným zástupcům výrobce (dovozce) systému na jím realizované stavby po dobu platnosti „Certifikátu“.   

 

Závaznou přihlášku ( objednávku ) uchazeč vyplní přímo na webových stránkách dle podmínek jednotlivých výrobců (dovozců), nejpozději v den konání zkoušky. Všechny řádně vyplněné a doložené přihlášky budou výrobcem zaregistrovány.

Závěrečné testy -  se průběžně aktualizují. Další podrobnosti viz.  webové stránky jednotlivých výrobců .

Při zpracování osobních údajů budou dodržovány podmínky GDPR

 

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky!

 

Platnost  Certifikátu:

3-letý cyklus pro nečleny Cechu

5-letý cyklus pro členy Cechu

 

Termíny, místa  a  přihlášení na zkoušku:  probíhá pouze formou   internetové registrace na web stránkách  výrobců.  Jen touto formou bude Přihláška platná.  

1.výrobce KNAUF  na web  http://www.knauf.cz/prehled-a-terminy-certifikace

2.výrobce RIGIPS  na web https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/  

3.výrobce James Hardie Group - Fermacell na web http://www.fermacell.cz/cz/content/skoleni-a-seminare-.php

4.výrobce  Siniat  na web : http://www.siniat.cz/cs-cz/kontakt   nejsou vypsány termíny -  informace  u pracovníka  společnosti Siniat

 

    

Kdy mohu  zhotovovat konstrukce suché výstavby ?
Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy ? 

 

Jedná se o dva dokumenty :  tzv. živnostenský zákon č.455/1991Sb.  a Nařízení vlády č.278/2008 Sb.


1) Kdy mohu  zhotovovat konstrukce suché výstavby:  
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností řeší  zákon  č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  ( živnostenský zákon, dále ŽZ) ve znění pozdějších předpisů. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

Oprávnění k zhotovování  konstrukcí systémy suché výstavby jsou pouze fyzické a právnické osoby, které mají  dle  ŽZ  ohlašovací živnost ( §19  ŽZ) a to:

a) živnost řemeslnou - §20 – 21 ŽZ -  Zednictví ( příloha č. 1 ŽZ)
nebo
b) živnost vázanou  § 23 – 24  ŽZ - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  ( příloha č. 2 ŽZ) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast2

Tedy v žádném případě fyzická osoba (OSVČ)  nebo právnická osoba nemůže zhotovovat - tedy není oprávněn   provádět konstrukce suché výstavby na základě
c) živnosti volné ( §25 odst.2  ŽZ) -  (obory činnosti  jsou uvedeny v příloze č. 4 ŽZ) ,  pozn.nejčastěji se uvádí obor  č. 45.  Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
Toto  NELZE   použít ( viz. Nařízení vlády č.278/2008 Sb.) !!


V této části ŽZ  rovněž naleznete i jakou potřebujete pro obdržení živnostenského oprávnění odbornou způsobilost!  

Podrobné obsahové náplně jednotlivých živností jsou definovány v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.  
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278?text=278%2F2008

2) Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy

V páté části ŽZ   naleznete veškeré pokuty a sankce při nesplnění podmínek stanovených v zákoně. Jsou zde kromě rozlišení typů přestupku i výše pokut v rozlišení na přestupky právnických a podnikajících fyzických osob.
Pokuty se pohybují  ve výši od 100 000 do 750 000 Kč s rozlišením typu přestupku  při neplnění povinností, které jim ŽZ ukládá!
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast5

( např. v § 61,bod 3 b) lze uložit  fyzické osobě pokutu  v případě, že provozuje činnost, která je ….  b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,   tak lze dle bodu 4) § 61 uložit pokutu
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b)

 

 

 

Základní členství

 

Vstupem do Cechu suché výstavby získáte možnost se aktivně účastnit ať připomínkování zákonů, či technických norem v našem oboru, tak školení a seminářů pořádaných Cechem. Také získáte řadu členství jak k prezentaci svojí firmy, tak pro možnost se aktivně účastnit změn a podnětů, které mohou vylepšit situaci ve stavebnictví naší republiky.

Poplatek za základní členství v Cechu schválený valnou hromadou je ve výši 3.300,- Kč.

 

 

Proč se stát členem cechu ?

 

Cech suché výstavby ČR, z.s.  je profesní sdružení výrobců, dovozců, prodejců, montážních firem systému a konstrukcí suché výstavby a akreditovaných středních škol.   

 

Výhody členství v Cechu suché výstavby ČR 

 • Členové Cechu získávají členství u Profesní komory požární ochrany
 • Členové Cechu získávají členství u Hospodářské komory ČR
 • Členové Cechu získávají členství u Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Členové Cechu mají možnost připomínkovat zákony a technické normy
 • Člen Cechu má platnost „Certifikátu“ na provádění protipožárních konstrukcí na dobu 5ti let, ostatní pouze po dobu 3 let
 • Členové Cechu mají nárok na přednostní umístění na portále www.mistriremesel.cz.
 • Členové mají možnost se účastnit zdarma školení a seminářů, které pořádá Cech suché výstavby ČR, z.s.
 • Členové Cechu obdrží heslo pro vstup do intranetu webu Cechu kde jsou neveřejné články či sdělení
 • Členové Cechu obdrží logo Cechu i Hospodářské komory ČR k dalšímu využití (vizitky, web, letáky, polepy aut a pod.)
 • Členové Cechu dostávají informace o nových materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru suché výstavby
 • Členové Cechu mají možnost na zasedání představenstva hájit a prosazovat své zájmy
 • Členové Cechu obdrží dekret o členství v cechu
 • Stanete se členem prestižního profesního společenství

Podmínky vstupu do Cechu suché výstavby ČR

 • doložit Výpis z Obchodního rejstříku (právnické osoby), Živnostenský list (fyzické osoby)
 • doložit Referenční listy minimálně 3 staveb, které musí obsahovat název, místo a popis stavby, termín realizace, jméno a kontakt na investora
 • praxe v oboru minimálně 5 let

 

Partnerská spolupráce

 

Cech suché výstavby ČR vítá každého, kdo chce hájit a prosazovat zájmy svých členů při jednáních s ústředními orgány státní správy, popř. s jinými institucemi v procesu tvorby nových legislativních opatření, technických norem v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví. Jedině stálý tlak na zvyšování kvality montáží konstrukcí v systémech suché výstavby povede k vyšší prestiži našeho řemesla.Na podporu oboru kromě základního členství nabízíme v současné době i čtyři formy partnerství: 

GENERÁLNÍ PARTNER (GP)

VÝZNAMNÝ PARTNER (VP) 

HLAVNÍ PARTNER (HP)   

PARTNER (P)  

 

Přihlášku naleznete v příloze.

 

Přílohy
FileFile sizeCreated
Download this file (přihláška člena cechu 2020 plati.doc)Přihláška do Cechu suché výstavby - řádný člen157 kB16.12.2019

Kancelář cechu, adresa pro zasílání písemností


Cech suché výstavby České Republiky, z.s.,
Zelený pruh 1294/52, 147 08  Praha 4

E-mail: info@cechsv.cz
Web http://www.cechsv.cz

IČO: 65398840,
DIČ: CZ65398840, jsme plátci DPH

Spolek je vedený u spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka L 7581


Michaela  Merglová - tajemnice cechu
E-mail merglova@cechsv.cz
Tel: 732 473 737

Ing. Lenka Karabinová - autorizovaný inženýr
E-mail karabinova@cechsv.cz
Tel: 603 143 910
 

Představitelé cechu


Předseda představenstva: Ing.Petr Chovanec
FORTE BAU, s.r.o.  
E-mail: fortebau@fortebau.cz

Místopředseda představenstva: Ing.Petr Pume
INTER GIPS s.r.o.
E-mail: petr.pume@intergips.cz

Předseda revizní komise: Vladimír Kovář
Střední odborné učiliště Ohradní, Praha
E-mail: vladimir.kovar@ohradni.cz

Logo cechu - ochranná známka, ÚPV-ČR  č. přihlášky D 17035929  
Razítko „Ověřená kvalita“ cechu - ochranná známka ÚPV-ČR  č. přihlášky D 17035940

 

Stanovy spolku

Cech suché výstavby České republiky, z.s.

 

Čl. I

Název a sídlo

Cech suché výstavby České republiky, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na Praze. Působnost spolku je celostátní.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování osob působících ve všech oborech suché výstavby, podpora jejich činnosti a profesního rozvoje, jakož i podpora rozvoje odvětví suché výstavby jako takového.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména skrze následující činnosti:

 1. rozšiřování informací o suché výstavbě;
 2. propagace suché výstavby ve stavebnictví a médiích;
 3. podílení se na přípravě zákonů, a jiných právních předpisů ve spolupráci s orgány veřejné moci správy, a to především v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví;
 4. spolupráce s odbory prevence HZS a Profesní komorou požární ochrany v oblasti požárně bezpečnostních zařízení a kvalitě jejich provedení;
 5. spolupráce s hygienickými stanicemi v oblasti dodržování technických a hygienických norem vnitřní suché výstavby;
 6. zajišťování technické pomoci a školení v oblasti suché výstavby projektantům, stavebním technikům, stavebním dozorům, orgánům veřejné správy a soudním znalcům;
 7. navazování kontaktů se zahraničními partnery a zprostředkovávání styku s jednotlivými členy spolku;
 8. informování členů spolku o novinkách v oboru a v ekonomické, daňové, právní a finanční oblasti;
 9. zajišťování poradenské činnosti pro členy spolku;
 10. vytváření podmínek k zavádění nových technologií a materiálů v oboru pro členy spolku;
 11. zprostředkovávání a podpora zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v oboru suché výstavby, popř. rekvalifikace;
 12. spolupráce se školami a zařízeními pro výuku učňů v oborech suché výstavby;
 13. vydávání nezávislých posudků kvality práce v suché výstavbě;
 14. řešení vnitřních sporů mezi členy spolku, pokud o to obě strany daného sporu zažádají;
 15. vedlejší činnost.

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát osoba, která vykonává na území členských států EU soukromou podnikatelskou činnost v oblasti suchých staveb, a to včetně činnosti školící. Předpokladem pro členství ve spolku je odpovídající odborná úroveň osoby ucházející se o členství a její pozice z hlediska dodržování předpisů související s prováděnou činností.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky představenstvem spolku, které o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Dokladem o členství ve spolku je dekret vydaný představenstvem.
 4. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy představenstva a být volen jeho členem;
  3. být informován o činnosti spolku a o usneseních představenstva;
  4. být informován o hospodaření s majetkem spolku;
  5. předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky;
  6. podílet se na praktické činnosti spolku;
  7. účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku;
  8. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek „člen Cechu suché výstavby“ a jeho logo;
  9. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek „člen Hospodářské komory České republiky“ a její logo;
  10. používat na svých oficiálních tiskopisech obdobný dovětek jako v čl. IV odst. 4 písm. h) a i) těchto stanov rovněž ve vztahu k dalším organizacím, jichž může být spolek členem.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku;
  2. dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání, morální zásady a serióznost v jednání při dodržování obecně závazných právních předpisů;
  3. aktivně hájit zájmy spolku, spolupracovat na dohodnutém programu činnosti, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
  4. poskytovat představenstvu podklady a informace potřebné k naplňování účelu spolku, vyjma informací, které obsahují obchodní tajemství a jejichž zveřejnění by jim mohlo způsobit hospodářskou újmu;
  5. aktivně a pravidelně se účastnit zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  6. platit členské příspěvky, ve výši stanovené valnou hromadou.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu;
  2. úmrtím člena;
  3. zánikem spolku;
  4. vyloučením člena představenstvem;
  5. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 7. Představenstvo může vyloučit člena spolku, pokud:
  1. nezaplatil ve stanovené době členský příspěvek;
  2. členovi bylo odebráno živnostenské oprávnění umožňující mu podnikat nebo jinak působit v oblasti suché výstavby;
  3. porušil tyto stanovy nebo jiné vnitřní předpisy spolku nebo pravidla podnikatelské etiky.
 8. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala valná hromada. Žádost se podává představenstvu, které je povinno přezkum vyloučení člena zařadit na zasedání nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud by tak neučinilo, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání valné hromady.
 9. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Do doby rozhodnutí valné hromady je výkon práv člena pozastaven.

Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Žádost se podává revizní komisi, která je povinna přezkum vyloučení člena zařadit na své nejbližší zasedání. Pokud by tak neučinila, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání revizní komise. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Do doby rozhodnutí revizní komise je výkon práv člena pozastaven.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
 2. valná hromada,
 3. představenstvo,
 4. revizní komise,
 5. dohadovací komise.
 6. Veškeré funkce v orgánech spolku jsou čestné; spolek hradí pouze účelně vynaložené náklady spojené s výkonem těchto funkcí.
 7. Jednotlivé orgány spolku můžou přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě) nebo prostřednictvím technických prostředků ( např- e-mailem nebo videokonference). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu spolku vyjádřit. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň 1/2 všech členů daného orgánu spolku. V případě hlasování per rollam členskou schůzí oznámí statutární orgán členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

 

Čl. VI

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada.
 2. Valná hromada:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
  2. rozhoduje o názvu sídle a symbolice spolku;
  3. volí členy představenstva a revizní komise , odvolává je;
  4. zmocňuje představenstvo ke spolupráci s jinými podnikatelskými svazy nebo spolky;
  5. projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku a majetku spolku za uplynulý rok;
  6. bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok a schvaluje v ní navrhovaná opatření;
  7. stanovuje hlavní směry činnosti spolku pro příští období;
  8. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků;
  9. rozhoduje o zániku spolku a způsobu majetkového vypořádání.
 3. Zasedání valné hromady se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně; svolává jej představenstvo. Pokud o svolání zasedání valné hromady požádá revizní komise nebo nejméně jedna třetina členů spolku, svolá jej představenstvo nejpozději do jednoho měsíce od doručení tohoto podnětu.
 4. Svolání zasedání valné hromady musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a jmenovitě s oznámením programu zasedání, a musí být členům spolku doručeno nejméně 14 dní před jejím konáním. Materiály spolu s návrhy pro zasedání valné hromady zajišťuje představenstvo a kancelář spolku.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Valné hromady se mohou účastnit i pozvaní hosté, kteří mají hlas poradní.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady.

 

Čl. VII

Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku.
 2. Představenstvo řídí činnost spolku ve smyslu usnesení valné hromady, řídí činnost kanceláře spolku a vydává její organizační řád. Představenstvo dále rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Představenstvo má lichý počet členů, nejméně 9 a max.13 členů. Funkční období členů představenstva je pětileté.
 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a výkonného místopředsedu.
 5. Za spolek jedná předseda představenstva, výkonný místopředseda představenstva. Každý z nich jedná samostatně ve všech věcech. Další členové představenstva jednají pouze společně s předsedou nebo výkonným místopředsedou.
 6. Členové představenstva jsou povinni aktivně se podílet na plnění všech úkolů, vyplývajících z činnosti spolku.
 7. Předseda představenstva svolává zasedání představenstva zpravidla jednou za dva měsíce. V případě naléhavé potřeby je zasedání představenstva svoláváno v kratších intervalech. Účast členů představenstva na zasedání je povinná.
 8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. V případě shody při hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 9. O zasedání představenstva se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové spolku.
 10. V případě tří neomluvených neúčastí člena představenstva na zasedání nebo neplnění zadaných úkolů může na návrh předsedy představenstvo odsouhlasit vyloučení člena z představenstva.
 11. Byl-li člen představenstva vyloučen podle předešlého odstavce, nebo pokud se vzdal své funkce, může namísto něj představenstvo po zbytek funkčního období přijmout člena nového. Tímto způsobem může představenstvo jmenovat nové členy v maximálním počtu rovnajícím se 20% původního stanoveného počtu členů představenstva pro dané funkční období.
 12. Představenstvo ustavuje podle potřeby dohadovací komisi.
 13. Představenstvo předkládá prostřednictvím kanceláře spolku materiály s návrhy pro zasedání valné hromady.
 14. K zabezpečení své činnosti vytváří představenstvo profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

Čl. VIII

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na to, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 let. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v představenstvu.
 4. Předseda revizní komise svolává zasedání revizní komise zpravidla jednou za šest měsíců. V případě naléhavé potřeby je zasedání revizní komise svoláváno v kratších intervalech. Účast členů revizní komise na zasedání je povinná.
 5. O zasedání revizní komise se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové spolku.
 6. V rozsahu působnosti revizní komise může její člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Zjistí-li revizní komise v činnosti spolku nedostatky, upozorní na ně představenstvo a valnou hromadu.

Čl. IX

Dohadovací komise

 1. Dohadovací komise řeší na návrh jednotlivých členů spolku spory menšího rázu, jež nepřesahují rámec působnosti spolku. Dohadovací komise nemá pravomoc řešit případy, jež přísluší výlučně do kompetence soudů.
 2. Členové dohadovací komise jsou nezávislými osobami s vysokou právní profesionalitou.
 3. Počet členů dohadovací komise je vždy lichý a je stanovován představenstvem. Představenstvo může podle charakteru sporu doplnit dohadovací komisi o odborníka s hlasem poradním.
 4. Rozhodnutí dohadovací komise je platné, pokud s ním vyjádří písemný souhlas obě strany. Toto rozhodnutí však není konečné, pokud jedna ze stran dodatečně uplatní svoje nároky před soudem.
 5. Bližší podmínky činnosti dohadovací komise upraví představenstvo v samostatném vnitřním předpisu či pokynu.

Čl. X

Kancelář spolku

 1. Kancelář spolku zajišťuje administrativní a technické záležitosti spojené s každodenní činností spolku.
 2. V čele kanceláře spolku je tajemník, který je jmenován představenstvem. Ten jako vedoucí zaměstnanec spolku zastupuje spolek ve všech věcech na základě § 166 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Tajemník se zúčastňuje zasedání představenstva s hlasem poradním.
 4. Pracovníci kanceláře jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se spolku, jež je třeba považovat za důvěrné.
 5. Činnost kanceláře spolku se řídí organizačním řádem. Za činnost kanceláře odpovídá představenstvo.

Čl. XI

Hospodaření s majetkem spolku

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. příjmy z vlastních aktivit;
  3. sponzorské dary a granty;
  4. vedlejší činnost.
 2. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného představenstvem. Za správnost hospodaření finančními prostředky a majetkem odpovídají předseda představenstva, výkonný místopředseda představenstva a tajemník.
 3. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. XII

Zrušení a likvidace spolku

 1. Spolek je možno zrušit rozhodnutím valné hromady nebo jiným způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku je potřeba třípětinové většiny přítomných členů spolku.
 2. Spolu s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje valná hromada likvidátora a pověří jej provedením likvidace spolku.
 3. Likvidátor zabezpečí likvidaci majetku spolku na základě bilance sestavené ke dni zrušení spolku. Likvidace musí být ukončena nejpozději do 60 dnů po schválení rozhodnutí o zrušení spolku valnou hromadou.
 4. S likvidačním zůstatkem se naloží podle rozhodnutí valné hromady.
 5. Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na zánik spolku.

 

Čl. XIII

Závěrečné ustanovení

Stanovy spolku byly schváleny valnou hromadou č.18  s účinností dne 9.11.2022.

 

V Praze dne  9. 11. 2022

 

 

Přílohy
FileFile sizeCreated
Download this file (Stanovy úprava VH 9 11 2022.pdf)Stanovy Cechu suché výstavby 9.11.2022464 kB31.01.2023

 

Co je to profesní kvalifikace?
Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montér suchých staveb, malíř, strážný a detektiv, Kominík aj.).

Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností člověka, zda dané činnosti v rámci povolání ovládá a je způsobilý jej vykonávat. Na základě zkoušky, vykonané v Cechu suché výstavby ČR, zkoušený získává „Osvědčení“ o získání profesní kvalifikace "Montér suchých staveb", které je státem uznávané.
Na základě osvědčení o profesní kvalifikaci "Montér suchých staveb" si lze založit živnost "Zednictví".
 

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška trvá 10 až 14 hodin a  je rozložena do dvou dnů.
U zkoušky je vyžadováno zejména zvládnutí:

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn a stropních podhledů
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
 • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropních podhledů suchých staveb včetně jejich napojování na stavební konstrukce
 • Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí, stěn a stropních podhledů suchých staveb deskami
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-257-Monter_suchych_staveb .
Zástupcem  autorizované osoby je Ing. Lenka Karabinová z Cechu suché výstavby ČR. Autorizovanou osobou je Hospodářská komora České republiky. Zkouška probíhá v Praze.
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a následně obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, termín zkoušky a podrobné informace. Cena zkoušky je 12.000 Kč bez DPH.
 

Kontakt pro zasílání přihlášek:  Ing. Lenka Karabinová, karabinova@cechsv.cz, mobil: 603 143 910.  Přihláška v příloze.

 

Přílohy
FileFile sizeCreated
Download this file (Prihlaskaprofesnikvalifikace.pdf)Přihláška - zkouška profesní kvalifikace202 kB01.05.2017

Představenstvo cechu

  Ing. Petr Chovanec 
Předseda představenstva  
FORTE BAU, s.r.o.  
Hvozdecká 1470/2, 26801, Hořovice
Tel.: 602 353 648 
 E-mail: fortebau@fortebau.cz

  Ing. Petr Pume 
Místopředseda představenstva
INTER GIPS s.r.o.
Ke Smíchovu 74/126, 15400, Praha 5
Tel.: 602 347 701
E-mail: petr.pume@intergips.cz

  Ing. Pavel Fric
Člen
FARRAO s.r.o.
Pod lázní 13/720, 14000, Praha 4
Tel.: 261 221 741
E-mail: fric@farrao.cz

  Jiří Lojín 
Člen
BAUNeT s.r.o.
Tupolevova 506, 19900, Praha 9
Tel.: 266 311 977
E-mail: baunet@baunet.cz

  Milan Švůgr
Člen
Knauf Praha, spol. s.r.o.
Mladoboleslavská 949, 19700, Praha 9
Tel.: 272 110 166
E-mail: svugr.milan@knauf.cz

  Ing.Robert Hošek
Člen
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
Počernická 272/96, 10803, Praha 10
Tel.: 602 314 988
E-mail: robert.hosek@saint-gobain.com


 
Ing. Štěpán Luťanský
Člen
HCH, spol.s.r.o.
Slavíkova 1198/14, 130 00 Praha 3
Tel.: 777 222 024
E-mail: stepan@hchstavby.cz

  Ing. Jaroslav Benák
člen
Fermacell GmbH
Žitavského 496, 15600, Praha 5
Tel.: 296 384 330
E-mail: jaroslav.benak@xella.com

  Ing. Jana Kašparová
Člen
Siniat GmbH
Evropská 2758/11, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 702 177 096
E-mail: jana.kasparova@etexgroup.com

Ing.Petr Křivánek
Člen
KOMONT, spol. s r.o.
Hornokrčská 27, 14000, Praha 4
Tel.: 244 090 888
E-mail: komont@komont.cz

Petr Šimon
Člen
PETR ŠIMON
Konstantinova 1497/46, 14900, Praha 4
Tel.: +420 603 838 974
E-mail: info@dobrysadros.cz

  Miloslav Kopecký
Člen
SUCHÉ STAVBY - INTERIÉRY
Palackého 569,281 01,Velim
Tel.: 602 485 162
 E-mail: sdkkopecky@email.cz

Mgr. Martina Trestrová
Člen
Rockwool, a.s., divize Rockfon
Cihelní 769735 31, Bohumín
Tel.:  606 618 443
E-mail: martina.trestrova@rockfon.com
   

 

Revizní komise cechu


 
Oliver Popik

Předseda revizní komise

EasyBoard s.r.o.

Hájecká 14, 61800, Brno
Tel.: +421 903 379 918
E-mail: oliver.popik@easyboard.sk
 

Petr Provazník
Člen revizní komise
Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Zelený pruh 52/1294, 14708, Praha 4
Tel.: +420 774 686 202
E-mail: pprovaznik@zelenypruh.cz

  Ing. Petr Fitzner
Člen revizní komise
Knauf Ceiling Solutions
Chlumčanského 5, 18000, Praha 8
Tel.: +420 602 227 613
E-mail: petr.fitzner@knauf.com

 


Seznam soudních znalců          
V případě potřeby znaleckého posudku kvality  konstrukcí v systémech suché výstavby cech doporučuje kontaktovat jmenované soudní znalce : 
                 
Jiří Stibůrek          Praha
                 
Žufanova 1095   tel.: 777 204 461        
163 00 Praha 6   email: jsstavavre@seznam.cz       

Ing.Ladislav Bukovský        Praha
                 
Švábky 2     tel.: 603 415 462, 266 310 973      
180 00 Praha 8   email: sps@bukovsky.cz       

Ing. Hubert Siegl        Praha
                 
Biskupský dvůr 6   tel.: 602 320 752        
110 00 Praha 1   email: hsiegl@email.cz        

Ing. Robert Hošek         Středočeský (Praha)
                 
Nad Úvozem 334     tel.: 602 314 988        
250 70 Odolena Voda   email: hosek.robert@seznam.cz       

Ing. Jan Jelínek         Jihočeský
                 
Smrkovická  2172   tel.: 602 130 015, 382 266 758      
397 01 Písek    email: atelier.jelinek@iex.cz        

Ing. Milan Baron           Východočeský
                 
Ludovíta Štúra 753/10   tel.: 602 777 900        
500 03 Hradec Králové  email: mbml@seznam.cz       

Ing. Radek Janoušek                Severomoravský
                 
Severní 1234/7 
  tel.: 777 581 967        
725 25 Polanka nad Odrou - Ostrava
  email: janousek.radek@email.cz        

Ing. Quido Klečka        Olomoucký
                 
Kozinova 338/18   tel.: 583 211 271, 724 140 289      
787 01 Šumperk   email: quido.klecka@razdva.cz       

Ing. Jana Kašparová              Severomoravský
             
Jateční 2303/5     tel. 724 059 899  
746 01 Opava     email : j.s.kasparova@gmail.com  

 

Cech suché výstavby České republiky je profesní sdružení výrobců, prodejců, středních odborných škol a montážních firem i řemeslníků  systémů a konstrukcí suché výstavby a byl založen v roce 1996 původně jako Cech sádrokartonářů ČR. V roce 2010  byl rozšířen o  další systémy „suché systémy“ výstavby. Členskou základnu tvoří  více jak 105 členů.

Cech je členem Hospodářské komory České republiky, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Profesní komory požární ochrany.

Cílem cechu je :

 • zvyšovat prestiž suché výstavby ve stavebnictví
 • propagovat suchou výstavbu ve stavebnictví a médiích
 • zvyšovat kvalitu montáže v suché výstavbě
 • podílet se na celoživotním vzdělávání pracovníků ve stavebnictví
 • zvyšovat odbornou a legislativní informovanost montážních firem.

 

Svým členům poskytujeme :

 • cílené šíření informací o nových výrobcích (prostřednictvím webových stránek cechu)
 • prodlouženou platnost Certifikátu na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních výrobců Rigips, Knauf, Fermacell , James Hardie , Siniat (prodloužená platnost pro členy cechu 5 let, pro ostatní 3 roky)
 • možnost odborné konzultace technických detailů se specialisty v oboru(zpětná vazba)
 • používání loga cechu a loga člena Hospodářské komory ČR – větší prestiž

 

     Dále :

 • zajišťujeme provádění zkoušek „ profesní kvalifikace Montér suchých staveb“ dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání (více na http://www.narodnikvalifikace.cz )
 • se podílíme na vzniku  Mistrovských zkoušek našeho oboru 
 • zajišťujeme průběžnou aktualizaci cechovních technických dokumentů
 • podílíme se na vytváření podmínek pro praktickou výuku v učňovském školství
 • zajišťujeme komunikaci s Hospodářskou komorou ČR a orgány státní správy při připomínkování vznikajících zákonů důležitých pro náš obor
 • spolupracujeme s ÚRS PRAHA (pravidelná aktualizace Katalogu popisů a cen stavebních prací, katalog slouží rozpočtářům staveb, montážním firmám a investorům k rychlé orientaci v cenách)
 • zajišťujeme publikační činnost (články na internetových stavebních portálech a v odborných časopisech)
 • zajišťujeme účast na výstavách a veletrzích ( příp. udělení záštity )
 • spolupracujeme a účastníme se soutěží učňů našeho oboru.

 

 

 

 

 

Počítadlo

332905
DnesDnes24
Tento týdenTento týden200
Tento měsícTento měsíc2621
VšeVše332905


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás

Generální partner

 

Významný partner

 

Hlavní partner

Partneři

 

 

Jsme členem

     

Spolupracujeme