Get Adobe Flash player

 

Certifikace firmy znamená, že firma (fyzická osoba) je odborně způsobilá na montáž protipožárních  konstrukcí  podle  vyhl. č. 246/2001 Sb.

Cech suché výstavby ČR spolupotvrzuje oprávněnost zkoušky na vydaném Certifikátu „kulatým“ razítkem  cechu a podpisem.

Certifikační  zkoušky  firem  jsou organizovány  jednotlivými výrobci systémů suché výstavby. Přehled certifikovaných firem s platným Certifikátem je průběžně aktualizován na  web.stránkách cechu pro vyhledávání stavebními úřady, HZS,  investory,  odbornými dohledy či jinými orgány  státní státní správy.      

 

Zkoušky  jsou  jednodenní a na základě úspěšně provedených závěrečných  testů  společnost (firma, fyzická osoba )  obdrží  tzv.  „Certifikát“.  Povinné dokladové části k vydání Certifikátu se přikládají k přihlášce na zkoušku. (kopie živn.listu nebo výpis z OR, min.3refereční stavby , čestné prohlášení o umožnění vstupu  odpovědného zástupce společnosti ( fyzické osoby ), že společnost( firma) umožní vstup  pověřeným zástupcům Cechu  suché výstavby na jimi realizované stavby ).

Závěrečné testy -  se průběžně aktualizují. Další podrobnosti viz.  webové stránky jednotlivých výrobců .

 

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky !

Platnost  Certifikátu:

3-letý cyklus pro nečleny Cechu

5-letý cyklus pro členy Cechu

Termíny, místa  a  přihlášení na zkoušku:  probíhá pouze formou   internetové registrace na web stránkách  výrobců.  Jen touto formou bude Přihláška  platná.  

 1. výrobce KNAUF  na web  https://www.knauf.cz/prehled-a-terminy-certifikace
 2. výrobce RIGIPS  na web https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/  
 3. výrobce Fermacell na web https://www.fermacell.cz/cz/content/skoleni-a-seminare-.php
 4. výrobce  Siniat  na web : https://www.siniat.cz/cs-cz/kontakt   nejsou vypsány termíny -  informace  u pracovníka  společnosti Siniat
     

 

 

 

Základní členství

 

Vstupem do Cechu suché výstavby získáte možnost se aktivně účastnit ať připomínkování zákonů, či technických norem v našem oboru, tak školení a seminářů pořádaných Cechem. Také získáte řadu členství jak k prezentaci svojí firmy, tak pro možnost se aktivně účastnit změn a podnětů, které mohou vylepšit situaci ve stavebnictví naší republiky.

Poplatek za základní členství v Cechu schválený valnou hromadou je ve výši 3.000,- Kč

 

 

Proč  se stát  členem cechu ?

 

Cech suché výstavby ČR, z.s.  je profesní sdružení výrobců, dovozců, prodejců, montážních firem systému a konstrukcí suché výstavby a akreditovaných středních škol.   

 

Výhody   členství  v Cechu suché výstavby ČR 

 • Členové Cechu získávají členství u Profesní komory požární ochrany
 • Členové Cechu získávají členství u Hospodářské komory ČR
 • Členové Cechu získávají členství u Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Členové Cechu mají možnost připomínkovat zákony a technické normy
 • Člen  Cechu má  platnost  „Certifikátu“ na provádění protipožárních konstrukcí  na dobu 5ti let, ostatní pouze po dobu 3 let
 • Členové Cechu mají nárok na přednostní umístění na portále www.mistriremesel.cz.
 • Členové mají možnost se účastnit zdarma školení a seminářů, které pořádá Cech suché výstavby ČR, z.s.
 • Členové Cechu obdrží heslo pro vstup do intranetu webu Cechu kde jsou neveřejné články či sdělení
 • Členové Cechu obdrží logo Cechu i Hospodářské komory ČR k dalšímu využití ( vizitky, web, letáky, polepy aut a pod.)
 • Členové Cechu dostávají informace o nových materiálech, nářadí a technologiích používaných v oboru suché výstavby
 • Členové Cechu mají možnost na zasedání představenstva hájit a prosazovat své zájmy
 • Členové Cechu obdrží dekret o členství v cechu
 • Stanete se členem  prestižního profesního společenství

 

Partnerská spolupráce

 

Cech suché výstavby ČR vítá každého, kdo chce hájit a prosazovat zájmy svých členů při jednáních s ústředními orgány státní správy, popř. s jinými institucemi v procesu tvorby nových legislativních opatření, technických norem v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví.  Jedině stálý tlak na zvyšování kvality montáží konstrukcí v systémech suché výstavby povede k vyšší prestiži našeho řemesla.

Na podporu oboru kromě základního členství nabízíme v současné době i čtyři formy partnerství:  

GENERÁLNÍ PARTNER (GP)

VÝZNAMNÝ PARTNER (VP) 

HLAVNÍ PARTNER (HP)   

PARTNER (P)  

 

Přihláška v příloze

 

Přílohy
DokumentVelikostDatum
Download this file (přihláška člena cechu 2020 plati.doc)Přihláška do Cechu suché výstavby - řádný člen157 kB16.12.2019

Kancelář cechu, adresa pro zasílání písemností


Cech suché výstavby České Republiky, z.s.,
Zelený pruh 1294/52, 147 08  Praha 4

E-mail: info@cechsv.cz
Web https://www.cechsv.cz

IČO: 65398840,
DIČ: CZ65398840, jsme plátci DPH

Spolek je vedený u spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka L 7581


Michaela  Merglová - tajemnice cechu
E-mail merglova@cechsv.cz
Tel: 732 473 737

Ing. Lenka Karabinová - autorizovaný inženýr
E-mail karabinova@cechsv.cz
Tel: 603 143 910
 

Představitelé cechu


Předseda představenstva: Ing.Petr Chovanec
FORTE BAU, s.r.o.  
E-mail: fortebau@fortebau.cz

Místopředseda představenstva: Ing.Petr Pume
INTER GIPS s.r.o.
E-mail: petr.pume@intergips.cz

Předseda revizní komise: Ing. Miloslav Mlénský
SVAPO, s.r.o
E-mail: svapo@volny.cz

Logo cechu - ochranná známka, ÚPV-ČR  č. přihlášky D 17035929  
Razítko „Ověřená kvalita“ cechu - ochranná známka ÚPV-ČR  č. přihlášky D 17035940

 

 

Stanovy spolku

Cech suché výstavby České republiky, z.s.

 

Čl. I

Název a sídlo

Cech suché výstavby České republiky, z.s. (dále jen "spolek") má své sídlo na Praze. Působnost spolku je  celostátní.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování osob působících ve všech oborech suché výstavby, podpora jejich činnosti a profesního rozvoje, jakož  i podpora rozvoje odvětví suché výstavby jako takového.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména skrze následující činnosti:

 1. rozšiřování informací o suché výstavbě;
 2. propagace suché výstavby ve stavebnictví a médiích;
 3. podílení se na přípravě zákonů, a jiných právních předpisů ve spolupráci s orgány veřejné moci správy, a to především v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví;
 4. spolupráce s odbory  prevence  HZS  a  Profesní  komorou  požární  ochrany  v oblasti  požárně bezpečnostních zařízení a kvalitě jejich provedení;
 5. spolupráce s hygienickými  stanicemi  v oblasti  dodržování  technických  a  hygienických  norem vnitřní suché výstavby;
 6. zajišťování technické  pomoci  a  školení  v oblasti  suché  výstavby  projektantům,  stavebním technikům, stavebním dozorčím orgánům veřejné správy a soudním znalcům;
 7. navazování kontaktů se zahraničními partnery a zprostředkovávání  styku s jednotlivými  členy spolku;
 8. informování člentů spolku o novinkách v oboru a v ekonomické, daňové, právní a finanční oblasti;
 9. zajišťování poradenské činnosti pro členy spolku;
 10. vytváření podmínek k zavádění nových technologií a materiálů v oboru pro členy spolku;
 11. zprostředkovávání a podpora zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v oboru suché výstavby, popř. rekvalifikace;
 12. spolupráce se školami a zařízeními pro výuku učňů v oborech suché výstavby;
 13. vydávání nezávislých posudků kvality práce v suché výstavbě;
 14. řešení vnitřních sporů mezi členy spolku, pokud o to obě strany daného sporu zažádají;
 15. vedlejší činnost.

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku  se  může  stát  osoba,  která  vykonává  na  území  České  republiky  soukromou podnikatelskou činnost v oblasti suchých staveb, a to včetně činnosti školící. Předpokladem  pro členství ve spolku je odpovídající odborná  úroveň osoby ucházející se o členství a její pozice z hlediska dodržování předpisů související s prováděnou činností.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky představenstvem spolku, které o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Dokladem o členství ve spolku je dekret vydaný představenstvem.
 4. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy představenstva a být volen jeho členem;
  3. být informován o činnosti spolku a o usneseních představenstva;
  4. být informován o hospodaření s majetkem spolku;
  5. předkládat orgántům spolku návrhy, podněty a připomínky;
  6. podílet se na praktické činnosti spolku;
 5. účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku;
 6. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek "člen Cechu suché výstavby" a jeho logo;
 7. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek "člen Hospodářské komory České republiky" a její logo;
 8. používat na svých oficiálních tiskopisech obdobný dovětek jako v čl. N 4 písm. h) a i) těchto stanov rovněž ve vztahu k dalším organizacím, jichž mťlže být spolek členem.
 9. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánťl spolku;
  2. dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání, morální zásady a serióznost v jednání při dodržování obecně závazných právních předpisů;
  3. aktivně hájit zájmy spolku, spolupracovat na dohodnutém programu činnosti, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
  4. poskytovat představenstvu podklady a informace potřebné k naplňování účelu spolku, vyjma informací, které obsahují obchodní tajemství a jejichž zveřejnění by jim  mohlo způsobit hospodářskou újmu;
  5. aktivně a pravidelně se účastnit zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  6. platit členské příspěvky, ve výši stanovené valnou
 10. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu;
  2. úmrtím člena;
  3. zánikem spolku;
  4. vyloučením člena představenstvem;
  5. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 11. Představenstvo může vyloučit člena spolku, pokud:
  1. nezaplatil ve stanovené době členský příspěvek;
  2. členovi bylo odebráno  živnostenské  oprávnění  umožňující  mu  podnikat  nebo jinak  působit v oblasti suché výstavby;
  3. porušil tyto stanovy nebo jiné vnitřní předpisy spolku nebo pravidla podnikatelské
 12. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v  písemné  formě navrhnout, aby jeho  vyloučení  přezkoumala valná   Žádost se podává představenstvu, které je povinno přezkum vyloučení člena zařadit na zasedání nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud by tak neučinilo, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání valné hromady. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li  zákonu  nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný dťlvod. Do doby rozhodnutí valné hromady je výkon práv člena pozastaven.

Vyloučený  člen  může  do  patnácti  dnů  od  doručení  rozhodnutí  o  vyloučení  v  písemné  formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Žádost se podává revizní komisi, která je povinna přezkum vyloučení člena zařadit na své nejbližší zasedání. Pokud by tak neučinila, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání revizní komise. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Do doby rozhodnutí revizní komise je výkon práv člena pozastaven.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. valná hromada,
  2. představenstvo,
  3. revizní komise,
  4. dohadovací
 2. Veškeré funkce v orgánech spolku jsou čestné; spolek hradí pouze účelně vynaložené náklady spojené s výkonem těchto funkcí.
 3. Jednotlivé orgány  spolku  můžou  přijímat  svá  rozhodnutí  také  per  rollam  (mimo  zasedání korespondenčně  (v písemné podobě)  nebo prostřednictvím  technických  prostředků  (např. e-mailem nebo videokonference). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu spolku vyjádřit. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň 1/2 všech členů daného orgánu V případě hlasování  per rollam členskou schůzí oznámí statutární orgán členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

Čl. VI

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - valná
 2. Valná hromada:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
  2. rozhoduje o názvu sídle a symbolice spolku;
  3. volí členy představenstva a revizní komise, odvolává je;
  4. zmocňuje představenstvo  ke spolupráci s jinými  podnikatelskými  svazy nebo spolky;
  5. projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku a majetku spolku za uplynulý rok;
  6. bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok a schvaluje v ní navrhovaná opatření;
  7. stanovuje hlavní směry činnosti spolku pro příští období;
  8. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků;
  9. rozhoduje o zániku spolku a způsobu majetkového vypořádání.
 3. Zasedání valné  hromady se  koná  podle potřeby,  nejméně  však jednou  ročně;  svolává  jej představenstvo. Pokud o svolání zasedání valné hromady požádá revizní komise nebo nejméně jedna třetina členů spolku, svolá jej představenstvo nejpozději do jednoho měsíce od doručení tohoto podnětu.
 4. Svolání zasedání valné hromady musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a jmenovitě s oznámením programu zasedání, a musí být členům spolku doručeno nejméně 14 dní před jejím konáním. Materiály spolu s návrhy pro zasedání valné hromady zajišťuje představenstvo a kancelář
 5. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů K platnosti usnesení valné hromady je potřeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou  rovny.
 6. Valné hromady se mohou účastnit i pozvaní hosté, kteří mají hlas poradní.
 7. O rozhodnutích přijatých  na zasedání valné  hromady  pořizuje valnou  hromadou  pověřený  člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné

 

Čl. VII

Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním  orgánem
 2. Představenstvo řídí činnost  spolku  ve  smyslu  usnesení valné  hromady,  řídí činnost  kanceláře spolku  a  vydává  její  organizační  řád.  Představenstvo  dále  rozhoduje  o všech  otázkách,  které nespadají do pravomoci jiného  orgánu
 3. Představenstvo má 13 členů. Funkční období členů představenstva je  pětileté. Spolek má zájem na tom, aby členy představenstva  byli zástupci z různých krajů České
 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a výkonného místopředsedu.
 5. Za spolek jedná předseda představenstva, výkonný místopředseda  představenstva.  Každý z nich jedná   samostatně  ve  všech  věcech.   Další  členové  představenstva   jednají   pouze  společně s předsedou nebo výkonným  místopředsedou.
 6. Členové představenstva  jsou  povinni  aktivně  se  podílet  na  plnění všech  úkolů, vyplývajících  z činnosti  
 7. Předseda představenstva  svolává  zasedání  představenstva  zpravidla  jednou  za  dva  měsíce. V případě naléhavé potřeby je zasedání představenstva svoláváno v kratších Účast členů představenstva  na zasedání je povinná.
 8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. V případě shody při hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 9. O zasedání představenstva se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové
 10. V případě tří neomluvených neúčastí člena představenstva na zasedání nebo neplnění zadaných úkolů může na návrh předsedy představenstvo odsouhlasit vyloučení člena z představenstva.
 11. Byl-li člen představenstva vyloučen podle předešlého odstavce, nebo pokud se vzdal své funkce, může namísto něj představenstvo po zbytek funkčního období přijmout člena nového. Tímto způsobem může představenstvo jmenovat nové členy v maximálním počtu rovnajícím se 20% původního stanoveného počtu členů představenstva pro dané funkční období.
 12. Představenstvo ustavuje podle potřeby dohadovací
 13. Představenstvo předkládá prostřednictvím kanceláře spolku materiály s návrhy pro zasedání valné
 14. K zabezpečení své činnosti vytváří představenstvo profesionální aparát v nezbytně nutném

 

Čl. VIII

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku,  který dohlíží na to, zda jsou záležitosti  spolku řádně vedeny a zda spolek konává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v představenstvu.
 4. Předseda revizní komise svolává zasedání revizní komise zpravidla jednou za šest měsíců. V případě naléhavé potřeby je zasedání revizní komise svoláváno v kratších Účast členů revizní komise na zasedání je povinná.
 5. O zasedání revizní komise se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové
 6. V rozsahu působnosti revizní komise může její člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Zjistí-li revizní  komise v činnosti  spolku  nedostatky,  upozorní  na  ně  představenstvo  a valnou

 

Čl. IX

Dohadovací komise

 1. Dohadovací komise řeší na návrh jednotlivých členů spolku spory menšího rázu, jež nepřesahují rámec působnosti Dohadovací komise nemá pravomoc řešit případy, jež přísluší výlučně do kompetence soudců.
 2. Členové dohadovací komise jsou nezávislými osobami s vysokou právní
 3. Počet členů dohadovací komise je vždy lichý a je stanovován představenstvem. Představenstvo může podle charakteru sporu doplnit dohadovací komisi o odborníka s hlasem poradním.
 4. Rozhodnutí dohadovací komise je platné, pokud s ním vyjádří písemný souhlas obě Toto rozhodnutí však není konečné, pokud jedna ze stran dodatečně uplatní svoje nároky před soudem.
 5. Bližší podmínky  činnosti  dohadovací  komise  upraví  představenstvo  v samostatném  vnitřním předpisu či

 

 

Čl. X

Kancelář spolku

 1. Kancelář spolku zajišťuje administrativní  a technické  záležitosti  spojené s každodenní činností spolku.
 2. V čele kanceláře spolku je tajemník, který je jmenován představenstvem. Ten jako vedoucí zaměstnanec spolku zastupuje spolek ve všech věcech na základě 166 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Tajemník se zúčastňuje zasedání představenstva s hlasem poradním.
 4. Pracovníci kanceláře jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se spolku, jež je třeba považovat za důvěrné.
 5. Činnost kanceláře   spolku   se   řídí  organizačním  řádem.   Za   činnost   kanceláře   odpovídá představenstvo.

 

Čl. XI

Hospodaření s majetkem spolku

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. příjmy z vlastních aktivit;
  3. sponzorské dary a granty;
  4. vedlejší činnost.
 2. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného představenstvem. Za správnost hospodaření finančními prostředky a majetkem odpovídají předseda představenstva, výkonný místopředseda představenstva a tajemník.
 3. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. XII

Zrušení a likvidace spolku

 1. Spolek je možno zrušit rozhodnutím valné hromady nebo jiným způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku je potřeba třípětinové většiny přítomných členů
 2. Spolu s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje valná hromada likvidátora a pověří jej provedením likvidace
 3. Likvidátor zabezpečí likvidaci majetku spolku na základě bilance sestavené ke dni zrušení
 4. Likvidace musí být ukončena nejpozději do 60 dnů  po schválení  rozhodnutí o zrušení spolku valnou      ·
 5. S likvidačním zůstatkem se naloží podle rozhodnutí valné
 6. Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na zánik

 

Čl. XIII

Závěrečné ustanovení

Stanovy spolku nabývají účinnosti schválením náhradní valnou hromadou.

 

 

V Praze dne:

 

 

Přílohy
DokumentVelikostDatum
Download this file (StanovyCechSV.pdf)Stanovy Cechu suché výstavby ČR4547 kB12.05.2017

 

Co je to profesní kvalifikace?
Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montér suchých staveb, malíř, strážný a detektiv, Kominík aj.).

Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností člověka, zda dané činnosti v rámci povolání ovládá a je způsobilý jej vykonávat. Na základě zkoušky, vykonané v Cechu suché výstavby ČR, zkoušený získává „Osvědčení“ o získání profesní kvalifikace "Montér suchých staveb", které je státem uznávané.
Na základě osvědčení o profesní kvalifikaci "Montér suchých staveb" si lze založit živnost "Zednictví".
 

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška trvá 10 až 14 hodin a  je rozložena do dvou dnů.
U zkoušky je vyžadováno zejména zvládnutí:

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn a stropních podhledů
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
 • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropních podhledů suchých staveb včetně jejich napojování na stavební konstrukce
 • Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí, stěn a stropních podhledů suchých staveb deskami
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb

Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete na https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-257-Monter_suchych_staveb .
Zástupcem  autorizované osoby je Ing. Lenka Karabinová z Cechu suché výstavby ČR. Autorizovanou osobou je Hospodářská komora České republiky. Zkouška probíhá v Praze.
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a následně obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, termín zkoušky a podrobné informace. Cena zkoušky je 12.000 Kč bez DPH.
 

Kontakt pro zasílání přihlášek:  Ing. Lenka Karabinová, karabinova@cechsv.cz, mobil: 603 143 910.  Přihláška v příloze.

 

Přílohy
DokumentVelikostDatum
Download this file (Prihlaskaprofesnikvalifikace.pdf)Přihláška - zkouška profesní kvalifikace202 kB01.05.2017

Představenstvo cechu

  Ing. Petr Chovanec 
Předseda představenstva  
FORTE BAU, s.r.o.  
Hvozdecká 1470/2, 26801, Hořovice
Tel.: 602 353 648 
 E-mail: fortebau@fortebau.cz

  Ing. Petr Pume 
Místopředseda představenstva
INTER GIPS s.r.o.
Ke Smíchovu 74/126, 15400, Praha 5
Tel.: 602 347 701
E-mail: petr.pume@intergips.cz

  Ing. Pavel Fric
Člen
FARRAO s.r.o.
Pod lázní 13/720, 14000, Praha 4
Tel.: 261 221 741
E-mail: fric@farrao.cz

  Jiří Lojín 
Člen
BAUNeT s.r.o.
Tupolevova 506, 19900, Praha 9
Tel.: 266 311 977
E-mail: baunet@baunet.cz

  Milan Švůgr
Člen
Knauf Praha, spol. s.r.o.
Mladoboleslavská 949, 19700, Praha 9
Tel.: 272 110 166
E-mail: svugr.milan@knauf.cz

  Ing.Robert Hošek
Člen
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips
Počernická 272/96, 10803, Praha 10
Tel.: 602 314 988
E-mail: robert.hosek@saint-gobain.com

  Ing. Vít Zukal
Člen
Armstrong Building Products Czech Republic s.r.o.
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: 602 185 607
E-mail: vzukal@armstrongceilings.com

  Ing. Jaroslav Benák
člen
Fermacell GmbH
Žitavského 496, 15600, Praha 5
Tel.: 296 384 330
E-mail: jaroslav.benak@xella.com

Jiří Kníže
Člen
Siniat GmbH
Kostelecká 879 / 59, 19000, Praha 9
Tel.: 775 278 376
E-mail: jiri.knize@siniat.com

Vladimír Kovář
Člen
SOU technické, Praha 4
Ohradní 57, 14501, Praha 4
Tel.: 241 480 191
E-mail: kovar_v@volny.cz

Ing.Petr Křivánek
Člen
KOMONT, spol. s r.o.
Hornokrčská 27, 14000, Praha 4
Tel.: 244 090 888
E-mail: komont@komont.cz

Petr Šimon
Člen
PETR ŠIMON
Konstantinova 1497/46, 14900, Praha 4
Tel.: +420 603 838 974
E-mail: info@dobrysadros.cz

Oldřich Zedníček
Člen
EasyBoard s.r.o.
Hájecká 14, 61800, Brno
Tel.: +420 775 379 350
E-mail: oldrich.zednicek@easyboard.cz

 

Revizní komise cechu

  Mgr. Martina Trestrová
Člen revizní komise Rockwool, a.s., divize Rockfon
Cihelní 769, 735 31, Bohumín
Tel.: 606 618 443
E-mail: martina.trestrova@rockfon.com
 

Ing. Petr Fitzner
Předseda revizní komise - člen
Knauf AMF s.r.o.
Chlumčanského 5, 18000, Praha 8
Tel.: 602 227 613
E-mail: petr.fitzner@amf-cz.cz 

Petr Provazník
Člen revizní komise
Akademie řemesl Praha - Střední škola technická
Zelený pruh 52/1294, 14708, Praha 4
Tel.: +420 774 686 202
E-mail: pprovaznik@zelenypruh.cz

 

 

Seznam soudních znalců
V případě potřeby znaleckého posudku kvality  konstrukcí v systémech suché výstavby cech doporučuje kontaktovat jmenované  soudní znalce:

 

Jiří Stibůrek / Praha

Žufanova 1095, 163 00 Praha 6    
tel.: +420 777 204 461
email: stavreko@pha.inecnet.cz


Ing.Ladislav Bukovský / Praha

Švábky 2, 180 00 Praha 8    
tel.: +420 266 310 973
email: sps@bukovsky.cz


Ing.Milan Baron / Královehradecký kraj

Junngmanova 1445
500 02 Hradec Králové    
tel.: 602777900
email: mbml@seznam.cz


Ing. Jan Jelínek / Jihočeský kraj

Smrkovická 2172
397 01 Písek    
tel.: 382 266 758, 602 130 015
email: atelier.jelinek@quick.cz


ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o. / Jihomoravskýkraj a celá ČR

Nám.28.října 3
602 00 Brno    
tel.: 545212295
email: znalciaodhadci@seznam.cz


Ing. Helena Lopourová / Jihomoravský kraj , Pardubický kraj

Brahmsova 331/20
679 61 Letovice    
tel.: 737683921
email: Lop@wo.cz


Ing. Quido Klečka / Olomoucký kraj

Kozinova 338/18
787 01 Šumperk    
tel.: 583 211 271, 724 140 289
email: quido.klecka@razdva.cz
 

Cech suché výstavby České republiky je profesní sdružení výrobců, prodejců, středních odborných škol a montážních firem i řemeslníků  systémů a konstrukcí suché výstavby a byl založen v roce 1996 původně jako Cech sádrokartonářů ČR. V roce 2010  byl rozšířen o  další systémy „suché systémy“ výstavby. Členskou základnu tvoří  více jak 105 členů.

Cech je členem Hospodářské komory České republiky, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Profesní komory požární ochrany.

Cílem cechu je :

 • zvyšovat prestiž suché výstavby ve stavebnictví
 • propagovat suchou výstavbu ve stavebnictví a médiích
 • zvyšovat kvalitu montáže v suché výstavbě
 • podílet se na celoživotním vzdělávání pracovníků ve stavebnictví
 • zvyšovat odbornou a legislativní informovanost montážních firem.

 

Svým členům poskytujeme :

 • cílené šíření informací o nových výrobcích (prostřednictvím webových stránek cechu)
 • prodlouženou platnost Certifikátu na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních výrobců Rigips, KnaufFermacell / James Hardie  (prodloužená platnost pro členy cechu 5 let, pro ostatní 3 roky)
 • možnost odborné konzultace technických detailů se specialisty v oboru(zpětná vazba)
 • používání loga cechu a loga člena Hospodářské komory ČR – větší prestiž

 

     Dále :

 • zajišťujeme provádění zkoušek „ profesní kvalifikace Montér suchých staveb“ dle zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání (více na https://www.narodnikvalifikace.cz )
 • se podílíme na vzniku  Mistrovských zkoušek našeho oboru 
 • zajišťujeme průběžnou aktualizaci cechovních technických dokumentů
 • podílíme se na vytváření podmínek pro praktickou výuku v učňovském školství
 • zajišťujeme komunikaci s Hospodářskou komorou ČR a orgány státní správy při připomínkování vznikajících zákonů důležitých pro náš obor
 • spolupracujeme s ÚRS PRAHA (pravidelná aktualizace Katalogu popisů a cen stavebních prací, katalog slouží rozpočtářům staveb, montážním firmám a investorům k rychlé orientaci v cenách)
 • zajišťujeme publikační činnost (články na internetových stavebních portálech a v odborných časopisech)
 • zajišťujeme účast na výstavách a veletrzích ( příp. udělení záštity )
 • spolupracujeme a účastníme se soutěží učňů našeho oboru.

 

 


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás

Generální partner

 

Významný partner

 

Hlavní partner

Partneři

 

Jsme členem

     

Spolupracujeme