Loading color scheme

Stanovy

Stanovy spolku

Cech suché výstavby České republiky, z.s.

 

Čl. I

Název a sídlo

Cech suché výstavby České republiky, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na Praze. Působnost spolku je celostátní.

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování osob působících ve všech oborech suché výstavby, podpora jejich činnosti a profesního rozvoje, jakož i podpora rozvoje odvětví suché výstavby jako takového.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména skrze následující činnosti:

 1. rozšiřování informací o suché výstavbě;
 2. propagace suché výstavby ve stavebnictví a médiích;
 3. podílení se na přípravě zákonů, a jiných právních předpisů ve spolupráci s orgány veřejné moci správy, a to především v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví;
 4. spolupráce s odbory prevence HZS a Profesní komorou požární ochrany v oblasti požárně bezpečnostních zařízení a kvalitě jejich provedení;
 5. spolupráce s hygienickými stanicemi v oblasti dodržování technických a hygienických norem vnitřní suché výstavby;
 6. zajišťování technické pomoci a školení v oblasti suché výstavby projektantům, stavebním technikům, stavebním dozorům, orgánům veřejné správy a soudním znalcům;
 7. navazování kontaktů se zahraničními partnery a zprostředkovávání styku s jednotlivými členy spolku;
 8. informování členů spolku o novinkách v oboru a v ekonomické, daňové, právní a finanční oblasti;
 9. zajišťování poradenské činnosti pro členy spolku;
 10. vytváření podmínek k zavádění nových technologií a materiálů v oboru pro členy spolku;
 11. zprostředkovávání a podpora zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v oboru suché výstavby, popř. rekvalifikace;
 12. spolupráce se školami a zařízeními pro výuku učňů v oborech suché výstavby;
 13. vydávání nezávislých posudků kvality práce v suché výstavbě;
 14. řešení vnitřních sporů mezi členy spolku, pokud o to obě strany daného sporu zažádají;
 15. vedlejší činnost.

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát osoba, která vykonává na území členských států EU soukromou podnikatelskou činnost v oblasti suchých staveb, a to včetně činnosti školící. Předpokladem pro členství ve spolku je odpovídající odborná úroveň osoby ucházející se o členství a její pozice z hlediska dodržování předpisů související s prováděnou činností.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky představenstvem spolku, které o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Dokladem o členství ve spolku je dekret vydaný představenstvem.
 4. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy představenstva a být volen jeho členem;
  3. být informován o činnosti spolku a o usneseních představenstva;
  4. být informován o hospodaření s majetkem spolku;
  5. předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky;
  6. podílet se na praktické činnosti spolku;
  7. účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku;
  8. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek „člen Cechu suché výstavby“ a jeho logo;
  9. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek „člen Hospodářské komory České republiky“ a její logo;
  10. používat na svých oficiálních tiskopisech obdobný dovětek jako v čl. IV odst. 4 písm. h) a i) těchto stanov rovněž ve vztahu k dalším organizacím, jichž může být spolek členem.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku;
  2. dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání, morální zásady a serióznost v jednání při dodržování obecně závazných právních předpisů;
  3. aktivně hájit zájmy spolku, spolupracovat na dohodnutém programu činnosti, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
  4. poskytovat představenstvu podklady a informace potřebné k naplňování účelu spolku, vyjma informací, které obsahují obchodní tajemství a jejichž zveřejnění by jim mohlo způsobit hospodářskou újmu;
  5. aktivně a pravidelně se účastnit zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  6. platit členské příspěvky, ve výši stanovené valnou hromadou.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu;
  2. úmrtím člena;
  3. zánikem spolku;
  4. vyloučením člena představenstvem;
  5. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 7. Představenstvo může vyloučit člena spolku, pokud:
  1. nezaplatil ve stanovené době členský příspěvek;
  2. členovi bylo odebráno živnostenské oprávnění umožňující mu podnikat nebo jinak působit v oblasti suché výstavby;
  3. porušil tyto stanovy nebo jiné vnitřní předpisy spolku nebo pravidla podnikatelské etiky.
 8. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala valná hromada. Žádost se podává představenstvu, které je povinno přezkum vyloučení člena zařadit na zasedání nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud by tak neučinilo, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání valné hromady.
 9. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Do doby rozhodnutí valné hromady je výkon práv člena pozastaven.

Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Žádost se podává revizní komisi, která je povinna přezkum vyloučení člena zařadit na své nejbližší zasedání. Pokud by tak neučinila, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání revizní komise. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Do doby rozhodnutí revizní komise je výkon práv člena pozastaven.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
 2. valná hromada,
 3. představenstvo,
 4. revizní komise,
 5. dohadovací komise.
 6. Veškeré funkce v orgánech spolku jsou čestné; spolek hradí pouze účelně vynaložené náklady spojené s výkonem těchto funkcí.
 7. Jednotlivé orgány spolku můžou přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě) nebo prostřednictvím technických prostředků ( např- e-mailem nebo videokonference). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu spolku vyjádřit. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň 1/2 všech členů daného orgánu spolku. V případě hlasování per rollam členskou schůzí oznámí statutární orgán členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

 

Čl. VI

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada.
 2. Valná hromada:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
  2. rozhoduje o názvu sídle a symbolice spolku;
  3. volí členy představenstva a revizní komise , odvolává je;
  4. zmocňuje představenstvo ke spolupráci s jinými podnikatelskými svazy nebo spolky;
  5. projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku a majetku spolku za uplynulý rok;
  6. bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok a schvaluje v ní navrhovaná opatření;
  7. stanovuje hlavní směry činnosti spolku pro příští období;
  8. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků;
  9. rozhoduje o zániku spolku a způsobu majetkového vypořádání.
 3. Zasedání valné hromady se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně; svolává jej představenstvo. Pokud o svolání zasedání valné hromady požádá revizní komise nebo nejméně jedna třetina členů spolku, svolá jej představenstvo nejpozději do jednoho měsíce od doručení tohoto podnětu.
 4. Svolání zasedání valné hromady musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a jmenovitě s oznámením programu zasedání, a musí být členům spolku doručeno nejméně 14 dní před jejím konáním. Materiály spolu s návrhy pro zasedání valné hromady zajišťuje představenstvo a kancelář spolku.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Valné hromady se mohou účastnit i pozvaní hosté, kteří mají hlas poradní.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady.

 

Čl. VII

Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku.
 2. Představenstvo řídí činnost spolku ve smyslu usnesení valné hromady, řídí činnost kanceláře spolku a vydává její organizační řád. Představenstvo dále rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Představenstvo má lichý počet členů, nejméně 9 a max.13 členů. Funkční období členů představenstva je pětileté.
 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a výkonného místopředsedu.
 5. Za spolek jedná předseda představenstva, výkonný místopředseda představenstva. Každý z nich jedná samostatně ve všech věcech. Další členové představenstva jednají pouze společně s předsedou nebo výkonným místopředsedou.
 6. Členové představenstva jsou povinni aktivně se podílet na plnění všech úkolů, vyplývajících z činnosti spolku.
 7. Předseda představenstva svolává zasedání představenstva zpravidla jednou za dva měsíce. V případě naléhavé potřeby je zasedání představenstva svoláváno v kratších intervalech. Účast členů představenstva na zasedání je povinná.
 8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. V případě shody při hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 9. O zasedání představenstva se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové spolku.
 10. V případě tří neomluvených neúčastí člena představenstva na zasedání nebo neplnění zadaných úkolů může na návrh předsedy představenstvo odsouhlasit vyloučení člena z představenstva.
 11. Byl-li člen představenstva vyloučen podle předešlého odstavce, nebo pokud se vzdal své funkce, může namísto něj představenstvo po zbytek funkčního období přijmout člena nového. Tímto způsobem může představenstvo jmenovat nové členy v maximálním počtu rovnajícím se 20% původního stanoveného počtu členů představenstva pro dané funkční období.
 12. Představenstvo ustavuje podle potřeby dohadovací komisi.
 13. Představenstvo předkládá prostřednictvím kanceláře spolku materiály s návrhy pro zasedání valné hromady.
 14. K zabezpečení své činnosti vytváří představenstvo profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

Čl. VIII

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na to, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 let. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v představenstvu.
 4. Předseda revizní komise svolává zasedání revizní komise zpravidla jednou za šest měsíců. V případě naléhavé potřeby je zasedání revizní komise svoláváno v kratších intervalech. Účast členů revizní komise na zasedání je povinná.
 5. O zasedání revizní komise se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové spolku.
 6. V rozsahu působnosti revizní komise může její člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Zjistí-li revizní komise v činnosti spolku nedostatky, upozorní na ně představenstvo a valnou hromadu.

Čl. IX

Dohadovací komise

 1. Dohadovací komise řeší na návrh jednotlivých členů spolku spory menšího rázu, jež nepřesahují rámec působnosti spolku. Dohadovací komise nemá pravomoc řešit případy, jež přísluší výlučně do kompetence soudů.
 2. Členové dohadovací komise jsou nezávislými osobami s vysokou právní profesionalitou.
 3. Počet členů dohadovací komise je vždy lichý a je stanovován představenstvem. Představenstvo může podle charakteru sporu doplnit dohadovací komisi o odborníka s hlasem poradním.
 4. Rozhodnutí dohadovací komise je platné, pokud s ním vyjádří písemný souhlas obě strany. Toto rozhodnutí však není konečné, pokud jedna ze stran dodatečně uplatní svoje nároky před soudem.
 5. Bližší podmínky činnosti dohadovací komise upraví představenstvo v samostatném vnitřním předpisu či pokynu.

Čl. X

Kancelář spolku

 1. Kancelář spolku zajišťuje administrativní a technické záležitosti spojené s každodenní činností spolku.
 2. V čele kanceláře spolku je tajemník, který je jmenován představenstvem. Ten jako vedoucí zaměstnanec spolku zastupuje spolek ve všech věcech na základě § 166 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Tajemník se zúčastňuje zasedání představenstva s hlasem poradním.
 4. Pracovníci kanceláře jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se spolku, jež je třeba považovat za důvěrné.
 5. Činnost kanceláře spolku se řídí organizačním řádem. Za činnost kanceláře odpovídá představenstvo.

Čl. XI

Hospodaření s majetkem spolku

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. příjmy z vlastních aktivit;
  3. sponzorské dary a granty;
  4. vedlejší činnost.
 2. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného představenstvem. Za správnost hospodaření finančními prostředky a majetkem odpovídají předseda představenstva, výkonný místopředseda představenstva a tajemník.
 3. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. XII

Zrušení a likvidace spolku

 1. Spolek je možno zrušit rozhodnutím valné hromady nebo jiným způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku je potřeba třípětinové většiny přítomných členů spolku.
 2. Spolu s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje valná hromada likvidátora a pověří jej provedením likvidace spolku.
 3. Likvidátor zabezpečí likvidaci majetku spolku na základě bilance sestavené ke dni zrušení spolku. Likvidace musí být ukončena nejpozději do 60 dnů po schválení rozhodnutí o zrušení spolku valnou hromadou.
 4. S likvidačním zůstatkem se naloží podle rozhodnutí valné hromady.
 5. Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na zánik spolku.

 

Čl. XIII

Závěrečné ustanovení

Stanovy spolku byly schváleny valnou hromadou č.18  s účinností dne 9.11.2022.

 

V Praze dne  9. 11. 2022