Loading color scheme

Mistrovská zkouška
Mistrovská zkouška

Mistrovské zkoušky se aktuálně připravují a pilotní projekt ověřující správné nastavení celého systému bude ukončen v roce 2024

Historie mistrovských zkoušek

Mistrovské zkoušky úspěšně fungovaly do roku 1949, kdy byly se změnou politického režimu zrušeny. Od 90. let bylo učiněno několik pokusů o jejich znovuzavedení.

Nyní se vytváří systém mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací. Mistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale obnoví i funkci a prestiž Mistrů řemesel. Zavedením mistrovské zkoušky se naváže na přerušenou tradici, která po staletí úspěšně fungovala. Za myšlenkou zrodu Mistra řemesla stojí především odborné cechy a řemeslné asociace sdružené při Hospodářské komoře ČR.

Mistrovská zkouška bude ukotvena v zákoně. Přípravu, organizaci a provádění mistrovské zkoušky budou zajišťovat Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky.

Zároveň budou mít povinnost:

 1. autorizovat profesní společenstva podílející se na přípravě, organizaci a provádění mistrovských zkoušek,
 2. vydávat mistrovské listy,
 3. vést a zveřejňovat evidenci autorizovaných profesních společenstev,
 4. vést a zveřejňovat evidenci mistrovských kvalifikací
 5. a evidenci držitelů mistrovského listu
 6. a tyto informace poskytovat Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu zemědělství.

Co se bude zkoušet?

 1. Komplexní návrh a zhotovení mistrovského díla, které bude představovat špičkovou dovednost v daném oboru a teoretické znalosti v daném oboru.
 2. Teoretické znalosti v oboru, schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku.
 3. Ekonomické, právní a personální znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.

Vykonat zkoušku bude moci člověk se střední úrovní vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení) a minimálně s pěti lety praxe. Kromě vytvoření mistrovského díla „rukama“ bude třeba také prokázat schopnost připravit kompletní zakázku na klíč a další znalosti v oboru. Zároveň bude třeba prokázat vědomosti, jak založit a vést firmu.

Popis zkoušky:

Mistrovská zkouška bude složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, teoretická všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence z těchto oblastí:

 1. vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení)
 2. řízení prací v rozsahu oboru (kompletní zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání práce atd.)
 3. vedení zaměstnanců firmy

Řádný průběh zkoušky a důsledné ověření všech výše popsaných kompetencí jedince ze všech oblastí je zajištěno přítomností 3 členů komise, na které jsou kladeny různé požadavky z odborné způsobilosti, včetně zajištění zastoupení zaměstnavatelské i školské sféry při realizaci zkoušky.

Aby byla zajištěna skutečná kvalita mistrovské zkoušky, bude třeba ustanovit takové zkušební komisaře, kteří jsou bez větších obtíží schopni splnit všechny požadavky dané standardem mistrovské kvalifikace.

Co bude potřeba?

Legislativní ukotvení mistrovské zkoušky tak, aby byl jasně stanoven její obsah, průběh a pravidla (nyní v projednávání).

Mistrovský list

Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání mistrovské zkoušky a získání mistrovské kvalifikace bude mistrovský list. Mistrovský list bude vydávat Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, bude opatřen podpisem prezidenta komory a podpisem statutárního zástupce autorizovaného profesního společenstva, jestliže se podílelo na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky.

Mistrovský list spolupodepisuje ministr zemědělství pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická nebo ministr průmyslu a obchodu pro ostatní povolání.

Mistrovský list bude opatřen státním znakem České republiky a bude veřejnou listinou. Komory budou vést také evidenci Mistrů.