Loading color scheme

Profesní zkouška
Profesní zkouška

Zvažujete rekvalifikaci? Vyučili jste se v oboru, ve kterém nepracujete? Vystudovali jste obor, ve kterém nemáte uplatnění a nemůžete najít práci? Nejste sami. Více než polovina Čechů pracuje v jiné profesi, než na kterou se v průběhu školní docházky připravovala. A většinu z těchto pracovníků jejich nová profese baví a naplňuje. Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v našem oboru ( příp. absolvoval i rekvalifikační kurz).

Co je to profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montér suchých staveb, malíř, strážný a detektiv aj.).

Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností člověka, zda dané činnosti v rámci povolání ovládá a je způsobilý jej vykonávat. Na základě zkoušky, vykonané v Cechu suché výstavby ČR, zkoušený získává „Osvědčení“ o získání profesní kvalifikace "Montér suchých staveb", které je státem uznávané.
Na základě osvědčení o profesní kvalifikaci "Montér/montérka  suchých staveb" si lze založit živnost "Zednictví".

Informace ke zkoušce

Před konáním zkoušky uchazeč svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Dále je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.

Zkouška trvá 10 až 14 hodin a  je rozložena do dvou dnů.
U zkoušky je vyžadováno zejména zvládnutí:

 1. Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 2. Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn a stropních podhledů
 3. Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
 4. Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
 5. Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
 6. Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn a stropních podhledů suchých staveb včetně jejich napojování na stavební konstrukce
 7. Provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí, stěn a stropních podhledů suchých staveb deskami
 8. Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.
Podrobnější informace k obsahu zkoušky najdete v  Národní soustavě kvalifikací - NSK : https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-257-Monter_suchych_staveb .

Autorizovanou osobou je Hospodářská komora České republiky. Cech suché výstavby ČR je autorizovaný zástupce Hospodářské komory ČR a zajišťuje, resp. provádí profesní zkoušky oboru MSS.  Zkouška probíhá v Praze. Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a následně obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, termín zkoušky a podrobné informace. Cena zkoušky je 12.000 Kč bez DPH.
Kontakt pro zasílání přihlášek:  Michaela Merglová, merglova.michaela@cechsv.cz tel.: 732 473 737.  Přihláška v příloze.

Získání dokladu o zkoušce Montér/montérka suchých staveb představuje „Osvědčení“, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného zhotovování konstrukcí v systémech suchých staveb.

Další  autorizované osoby:

 1. AURELIA Morava, spol. s r.o. Nerudova 246/23, 69701 Kyjov
 2. IVEX, s.r.o. Lohniského 848/17, 15200 , Praha 5
 3. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 43003 ,Chomutov
 4. Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. Střední 552/59, 60200 Brno
 5. Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace Jílová 164/36G, 63900 Brno
 6. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace U Studia 2654/33, 70030 Ostrava

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy? 

V páté části ŽZ  naleznete veškeré pokuty a sankce při nesplnění podmínek stanovených v zákoně. Jsou zde kromě rozlišení typů přestupku i výše pokut v rozlišení na přestupky právnických a podnikajících fyzických osob.
Pokuty se pohybují  ve výši od 100 000 do 750 000 Kč, s rozlišením typu přestupku  při neplnění povinností, které jim ŽZ ukládá!
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast5
( např. v § 61,bod 3 b) lze uložit  fyzické osobě pokutu  v případě, že provozuje činnost, která je ….  b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,   tak lze dle bodu 4) § 61 uložit pokutu
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b)

Jak začít, co je potřeba vyřešit?

 1. Získání živnostenského listu (18 let, svéprávnost, bezúhonnost, výuční list)
 2. Vědět, zda a jak budu hradit zdravotní a sociální pojištění
 3. Daňovou evidenci 
 4. Zda budu přijímat hotovostní platby – faktury – účetnictví?
 5. Být či nebýt plátcem DPH
 6. Silniční daň