Loading color scheme

Certifikační zkouška
Certifikační zkouška

Certifikace firmy znamená, že firma (fyzická osoba) je odborně způsobilá na montáž protipožárních  konstrukcí  podle  vyhl. č. 246/2001 Sb.

Cech suché výstavby ČR spolupotvrzuje oprávněnost zkoušky na vydaném Certifikátu „kulatým“ razítkem  cechu a podpisem.

Certifikační  zkoušky  firem  jsou organizovány  jednotlivými výrobci systémů suché výstavby a řídí se schválenými  Metodickými pokyny pro  vykonání (příp.prodloužení ) certifikačních zkoušek ( dále Certifikace) na montáž protipožárních konstrukcí v systémech suché výstavby (dále SV).  Přehled certifikovaných firem s platným Certifikátem je průběžně aktualizován na  web.stránkách cechu pro vyhledávání stavebními úřady, HZS,  investory,  odbornými dohledy či jinými orgány  státní správy.      

Zkoušky  jsou  jednodenní a na základě úspěšně provedených závěrečných  testů  společnost (firma, fyzická osoba )  obdrží  tzv.  „Certifikát“. 

Povinné dokladové části k vydání Certifikátu se přikládají k přihlášce na zkoušku :

  1. a) Doložení praxe montáží systémů SV formou čestného prohlášení, které obsahuje informace o 2 referenčních stavbách, realizovaných v posledních 3 letech v rozsahu: místo stavby, objednatel (investor), stručný popis (rozsah díla provedeného uchazečem, použité konstrukce, termín realizace). Tato příloha není vyžadována při opakované certifikaci daného montážního subjektu.
  2. b) Čestné prohlášení, že certifikovaný odpovědný zástupce přebírá odpovědnost za správnost aplikace systémů SV  na stavbách realizovaných montážním subjektem po dobu platnosti Certifikátu.
    c) Čestné prohlášení odpovědného zástupce společnosti ( fyzické osoby ),že společnost (montážní subjekt) umožní vstup pověřeným zástupcům výrobce (dovozce) systému na jím realizované stavby po dobu platnosti „Certifikátu“.   

Závaznou přihlášku ( objednávku ) uchazeč vyplní přímo na webových stránkách dle podmínek jednotlivých výrobců (dovozců), nejpozději v den konání zkoušky. Všechny řádně vyplněné a doložené přihlášky budou výrobcem zaregistrovány.

Závěrečné testy -  se průběžně aktualizují. Další podrobnosti viz.  webové stránky jednotlivých výrobců .

Při zpracování osobních údajů budou dodržovány podmínky GDPR

Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky!


Platnost  Certifikátu:

3-letý cyklus pro nečleny Cechu

5-letý cyklus pro členy Cechu


Termíny, místa  a  přihlášení na zkoušku:  probíhá
pouze formou   internetové registrace na web stránkách  výrobců.  Jen touto formou bude Přihláška platná.  

1.výrobce KNAUF  na web  http://www.knauf.cz/prehled-a-terminy-certifikace

2.výrobce RIGIPS  na web https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/  

3.výrobce James Hardie Group - Fermacell na web http://www.fermacell.cz/cz/content/skoleni-a-seminare-.php

4.výrobce  Siniat  na web : http://www.siniat.cz/cs-cz/kontakt   nejsou vypsány termíny -  informace  u pracovníka  společnosti Siniat

 

 

Kdy mohu  zhotovovat konstrukce suché výstavby ?
Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy ? 

 

Jedná se o dva dokumenty :  tzv. živnostenský zákon č.455/1991Sb.  a Nařízení vlády č.278/2008 Sb.


1) Kdy mohu  zhotovovat konstrukce suché výstavby:  
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností řeší  zákon  č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  ( živnostenský zákon, dále ŽZ) ve znění pozdějších předpisů. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

Oprávnění k zhotovování  konstrukcí systémy suché výstavby jsou pouze fyzické a právnické osoby, které mají  dle  ŽZ  ohlašovací živnost ( §19  ŽZ) a to:

a) živnost řemeslnou - §20 – 21 ŽZ -  Zednictví ( příloha č. 1 ŽZ)
nebo
b) živnost vázanou  § 23 – 24  ŽZ - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  ( příloha č. 2 ŽZ) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast2

Tedy v žádném případě fyzická osoba (OSVČ)  nebo právnická osoba nemůže zhotovovat - tedy není oprávněn   provádět konstrukce suché výstavby na základě
c) živnosti volné ( §25 odst.2  ŽZ) -  (obory činnosti  jsou uvedeny v příloze č. 4 ŽZ) ,  pozn.nejčastěji se uvádí obor  č. 45.  Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
Toto  NELZE   použít ( viz. Nařízení vlády č.278/2008 Sb.) !!


V této části ŽZ  rovněž naleznete i jakou potřebujete pro obdržení živnostenského oprávnění odbornou způsobilost!  

Podrobné obsahové náplně jednotlivých živností jsou definovány v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.  
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278?text=278%2F2008

2) Jaké jsou sankce při nedodržení platné legislativy

V páté části ŽZ   naleznete veškeré pokuty a sankce při nesplnění podmínek stanovených v zákoně. Jsou zde kromě rozlišení typů přestupku i výše pokut v rozlišení na přestupky právnických a podnikajících fyzických osob.
Pokuty se pohybují  ve výši od 100 000 do 750 000 Kč s rozlišením typu přestupku  při neplnění povinností, které jim ŽZ ukládá!
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#cast5

( např. v § 61,bod 3 b) lze uložit  fyzické osobě pokutu  v případě, že provozuje činnost, která je ….  b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,   tak lze dle bodu 4) § 61 uložit pokutu
d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b)