Get Adobe Flash player

 

Stanovy spolku

Cech suché výstavby České republiky, z.s.

 

Čl. I

Název a sídlo

Cech suché výstavby České republiky, z.s. (dále jen "spolek") má své sídlo na Praze. Působnost spolku je  celostátní.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování osob působících ve všech oborech suché výstavby, podpora jejich činnosti a profesního rozvoje, jakož  i podpora rozvoje odvětví suché výstavby jako takového.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména skrze následující činnosti:

 1. rozšiřování informací o suché výstavbě;
 2. propagace suché výstavby ve stavebnictví a médiích;
 3. podílení se na přípravě zákonů, a jiných právních předpisů ve spolupráci s orgány veřejné moci správy, a to především v oblasti soukromého podnikání ve stavebnictví;
 4. spolupráce s odbory  prevence  HZS  a  Profesní  komorou  požární  ochrany  v oblasti  požárně bezpečnostních zařízení a kvalitě jejich provedení;
 5. spolupráce s hygienickými  stanicemi  v oblasti  dodržování  technických  a  hygienických  norem vnitřní suché výstavby;
 6. zajišťování technické  pomoci  a  školení  v oblasti  suché  výstavby  projektantům,  stavebním technikům, stavebním dozorčím orgánům veřejné správy a soudním znalcům;
 7. navazování kontaktů se zahraničními partnery a zprostředkovávání  styku s jednotlivými  členy spolku;
 8. informování člentů spolku o novinkách v oboru a v ekonomické, daňové, právní a finanční oblasti;
 9. zajišťování poradenské činnosti pro členy spolku;
 10. vytváření podmínek k zavádění nových technologií a materiálů v oboru pro členy spolku;
 11. zprostředkovávání a podpora zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v oboru suché výstavby, popř. rekvalifikace;
 12. spolupráce se školami a zařízeními pro výuku učňů v oborech suché výstavby;
 13. vydávání nezávislých posudků kvality práce v suché výstavbě;
 14. řešení vnitřních sporů mezi členy spolku, pokud o to obě strany daného sporu zažádají;
 15. vedlejší činnost.

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku  se  může  stát  osoba,  která  vykonává  na  území  České  republiky  soukromou podnikatelskou činnost v oblasti suchých staveb, a to včetně činnosti školící. Předpokladem  pro členství ve spolku je odpovídající odborná  úroveň osoby ucházející se o členství a její pozice z hlediska dodržování předpisů související s prováděnou činností.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky představenstvem spolku, které o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Dokladem o členství ve spolku je dekret vydaný představenstvem.
 4. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy představenstva a být volen jeho členem;
  3. být informován o činnosti spolku a o usneseních představenstva;
  4. být informován o hospodaření s majetkem spolku;
  5. předkládat orgántům spolku návrhy, podněty a připomínky;
  6. podílet se na praktické činnosti spolku;
 5. účastnit se všech akcí pořádaných pro členy spolku;
 6. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek "člen Cechu suché výstavby" a jeho logo;
 7. používat na svých oficiálních tiskopisech dovětek "člen Hospodářské komory České republiky" a její logo;
 8. používat na svých oficiálních tiskopisech obdobný dovětek jako v čl. N 4 písm. h) a i) těchto stanov rovněž ve vztahu k dalším organizacím, jichž mťlže být spolek členem.
 9. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánťl spolku;
  2. dodržovat obecně uznávané etické zásady podnikání, morální zásady a serióznost v jednání při dodržování obecně závazných právních předpisů;
  3. aktivně hájit zájmy spolku, spolupracovat na dohodnutém programu činnosti, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
  4. poskytovat představenstvu podklady a informace potřebné k naplňování účelu spolku, vyjma informací, které obsahují obchodní tajemství a jejichž zveřejnění by jim  mohlo způsobit hospodářskou újmu;
  5. aktivně a pravidelně se účastnit zasedání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  6. platit členské příspěvky, ve výši stanovené valnou
 10. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena představenstvu;
  2. úmrtím člena;
  3. zánikem spolku;
  4. vyloučením člena představenstvem;
  5. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 11. Představenstvo může vyloučit člena spolku, pokud:
  1. nezaplatil ve stanovené době členský příspěvek;
  2. členovi bylo odebráno  živnostenské  oprávnění  umožňující  mu  podnikat  nebo jinak  působit v oblasti suché výstavby;
  3. porušil tyto stanovy nebo jiné vnitřní předpisy spolku nebo pravidla podnikatelské
 12. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v  písemné  formě navrhnout, aby jeho  vyloučení  přezkoumala valná   Žádost se podává představenstvu, které je povinno přezkum vyloučení člena zařadit na zasedání nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud by tak neučinilo, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání valné hromady. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li  zákonu  nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný dťlvod. Do doby rozhodnutí valné hromady je výkon práv člena pozastaven.

Vyloučený  člen  může  do  patnácti  dnů  od  doručení  rozhodnutí  o  vyloučení  v  písemné  formě navrhnout, aby jeho vyloučení přezkoumala revizní komise. Žádost se podává revizní komisi, která je povinna přezkum vyloučení člena zařadit na své nejbližší zasedání. Pokud by tak neučinila, pozbývá vyloučení platnosti datem konání nejbližšího zasedání revizní komise. Revizní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo těmto stanovám anebo je-li pro to dán jiný závažný důvod. Do doby rozhodnutí revizní komise je výkon práv člena pozastaven.

 1. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. valná hromada,
  2. představenstvo,
  3. revizní komise,
  4. dohadovací
 2. Veškeré funkce v orgánech spolku jsou čestné; spolek hradí pouze účelně vynaložené náklady spojené s výkonem těchto funkcí.
 3. Jednotlivé orgány  spolku  můžou  přijímat  svá  rozhodnutí  také  per  rollam  (mimo  zasedání korespondenčně  (v písemné podobě)  nebo prostřednictvím  technických  prostředků  (např. e-mailem nebo videokonference). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen orgánu spolku vyjádřit. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň 1/2 všech členů daného orgánu V případě hlasování  per rollam členskou schůzí oznámí statutární orgán členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl.

Čl. VI

Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - valná
 2. Valná hromada:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;
  2. rozhoduje o názvu sídle a symbolice spolku;
  3. volí členy představenstva a revizní komise, odvolává je;
  4. zmocňuje představenstvo  ke spolupráci s jinými  podnikatelskými  svazy nebo spolky;
  5. projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku a majetku spolku za uplynulý rok;
  6. bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za uplynulý rok a schvaluje v ní navrhovaná opatření;
  7. stanovuje hlavní směry činnosti spolku pro příští období;
  8. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků;
  9. rozhoduje o zániku spolku a způsobu majetkového vypořádání.
 3. Zasedání valné  hromady se  koná  podle potřeby,  nejméně  však jednou  ročně;  svolává  jej představenstvo. Pokud o svolání zasedání valné hromady požádá revizní komise nebo nejméně jedna třetina členů spolku, svolá jej představenstvo nejpozději do jednoho měsíce od doručení tohoto podnětu.
 4. Svolání zasedání valné hromady musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a jmenovitě s oznámením programu zasedání, a musí být členům spolku doručeno nejméně 14 dní před jejím konáním. Materiály spolu s návrhy pro zasedání valné hromady zajišťuje představenstvo a kancelář
 5. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů K platnosti usnesení valné hromady je potřeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou  rovny.
 6. Valné hromady se mohou účastnit i pozvaní hosté, kteří mají hlas poradní.
 7. O rozhodnutích přijatých  na zasedání valné  hromady  pořizuje valnou  hromadou  pověřený  člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné

 

Čl. VII

Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním  orgánem
 2. Představenstvo řídí činnost  spolku  ve  smyslu  usnesení valné  hromady,  řídí činnost  kanceláře spolku  a  vydává  její  organizační  řád.  Představenstvo  dále  rozhoduje  o všech  otázkách,  které nespadají do pravomoci jiného  orgánu
 3. Představenstvo má 13 členů. Funkční období členů představenstva je  pětileté. Spolek má zájem na tom, aby členy představenstva  byli zástupci z různých krajů České
 4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a výkonného místopředsedu.
 5. Za spolek jedná předseda představenstva, výkonný místopředseda  představenstva.  Každý z nich jedná   samostatně  ve  všech  věcech.   Další  členové  představenstva   jednají   pouze  společně s předsedou nebo výkonným  místopředsedou.
 6. Členové představenstva  jsou  povinni  aktivně  se  podílet  na  plnění všech  úkolů, vyplývajících  z činnosti  
 7. Předseda představenstva  svolává  zasedání  představenstva  zpravidla  jednou  za  dva  měsíce. V případě naléhavé potřeby je zasedání představenstva svoláváno v kratších Účast členů představenstva  na zasedání je povinná.
 8. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. V případě shody při hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 9. O zasedání představenstva se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové
 10. V případě tří neomluvených neúčastí člena představenstva na zasedání nebo neplnění zadaných úkolů může na návrh předsedy představenstvo odsouhlasit vyloučení člena z představenstva.
 11. Byl-li člen představenstva vyloučen podle předešlého odstavce, nebo pokud se vzdal své funkce, může namísto něj představenstvo po zbytek funkčního období přijmout člena nového. Tímto způsobem může představenstvo jmenovat nové členy v maximálním počtu rovnajícím se 20% původního stanoveného počtu členů představenstva pro dané funkční období.
 12. Představenstvo ustavuje podle potřeby dohadovací
 13. Představenstvo předkládá prostřednictvím kanceláře spolku materiály s návrhy pro zasedání valné
 14. K zabezpečení své činnosti vytváří představenstvo profesionální aparát v nezbytně nutném

 

Čl. VIII

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku,  který dohlíží na to, zda jsou záležitosti  spolku řádně vedeny a zda spolek konává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 5 Revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 3. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v představenstvu.
 4. Předseda revizní komise svolává zasedání revizní komise zpravidla jednou za šest měsíců. V případě naléhavé potřeby je zasedání revizní komise svoláváno v kratších Účast členů revizní komise na zasedání je povinná.
 5. O zasedání revizní komise se pořizuje zápis, který obdrží všichni členové
 6. V rozsahu působnosti revizní komise může její člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
 7. Zjistí-li revizní  komise v činnosti  spolku  nedostatky,  upozorní  na  ně  představenstvo  a valnou

 

Čl. IX

Dohadovací komise

 1. Dohadovací komise řeší na návrh jednotlivých členů spolku spory menšího rázu, jež nepřesahují rámec působnosti Dohadovací komise nemá pravomoc řešit případy, jež přísluší výlučně do kompetence soudců.
 2. Členové dohadovací komise jsou nezávislými osobami s vysokou právní
 3. Počet členů dohadovací komise je vždy lichý a je stanovován představenstvem. Představenstvo může podle charakteru sporu doplnit dohadovací komisi o odborníka s hlasem poradním.
 4. Rozhodnutí dohadovací komise je platné, pokud s ním vyjádří písemný souhlas obě Toto rozhodnutí však není konečné, pokud jedna ze stran dodatečně uplatní svoje nároky před soudem.
 5. Bližší podmínky  činnosti  dohadovací  komise  upraví  představenstvo  v samostatném  vnitřním předpisu či

 

 

Čl. X

Kancelář spolku

 1. Kancelář spolku zajišťuje administrativní  a technické  záležitosti  spojené s každodenní činností spolku.
 2. V čele kanceláře spolku je tajemník, který je jmenován představenstvem. Ten jako vedoucí zaměstnanec spolku zastupuje spolek ve všech věcech na základě 166 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Tajemník se zúčastňuje zasedání představenstva s hlasem poradním.
 4. Pracovníci kanceláře jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se spolku, jež je třeba považovat za důvěrné.
 5. Činnost kanceláře   spolku   se   řídí  organizačním  řádem.   Za   činnost   kanceláře   odpovídá představenstvo.

 

Čl. XI

Hospodaření s majetkem spolku

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky;
  2. příjmy z vlastních aktivit;
  3. sponzorské dary a granty;
  4. vedlejší činnost.
 2. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného představenstvem. Za správnost hospodaření finančními prostředky a majetkem odpovídají předseda představenstva, výkonný místopředseda představenstva a tajemník.
 3. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. XII

Zrušení a likvidace spolku

 1. Spolek je možno zrušit rozhodnutím valné hromady nebo jiným způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku je potřeba třípětinové většiny přítomných členů
 2. Spolu s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje valná hromada likvidátora a pověří jej provedením likvidace
 3. Likvidátor zabezpečí likvidaci majetku spolku na základě bilance sestavené ke dni zrušení
 4. Likvidace musí být ukončena nejpozději do 60 dnů  po schválení  rozhodnutí o zrušení spolku valnou      ·
 5. S likvidačním zůstatkem se naloží podle rozhodnutí valné
 6. Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na zánik

 

Čl. XIII

Závěrečné ustanovení

Stanovy spolku nabývají účinnosti schválením náhradní valnou hromadou.

 

 

V Praze dne:

 

 

Přílohy
DokumentVelikostDatum
Download this file (StanovyCechSV.pdf)Stanovy Cechu suché výstavby ČR4547 kB12.05.2017


Piktogram
našeho řemesla

Mapa stránek

sledujte nás